Beschermheer
De heer D.W. de Cloe, oud-burgemeester van Schoonhoven

Reglement / Artikel 1
Stichting Business Club VV Schoonhoven
Bij akte van 9 oktober 2008 is de Stichting Business Club VV Schoonhoven opgericht. Hierna BCVVS genoemd. De oprichters zijn: Jeroen van Hooff, Jeroen Vermeulen, Piet-Jan Boringa, Jeroen Groot en Wimpiet de Weerd Bel.

Reglement / Artikel 2
Algemene bepaling
Het reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van BCVVS, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte van 9 oktober 2008.

Reglement / Artikel 3
Taakverdeling bestuur BCVVS
BCVVS heeft een bestuur van 5 leden met elk een eigen taak: Roy Monnichmann (voorzitter), Saskia Monnichmann (secretaris), Jeroen Groot (penningmeester), Wimpiet de Weerd Bel en Erik-Jan Zorgdrager. Allemaal en in wisselende samenstelling, zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor het organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten.

Reglement / Artikel 4
Commissies
Het bestuur kan commissies in het leven roepen die belast zijn met het organiseren van een activiteit. Het bestuur bepaalt de taak en werkwijze van de commissie en minimaal één van de bestuursleden maakt deel uit van de commissie. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Reglement / Artikel 5
Deelnemer worden
Deelname aan de BCVVS staat in principe alleen open voor natuurlijke en rechtspersonen die een bedrijf of een filiaal van een bedrijf, vrij beroep of andere zakelijke activiteit uitoefenen. Het bestuur behoudt zich het recht voor (rechts)personen te weigeren en / of de deelname aan BCVVS te beëindigen. Dit zal altijd gepaard gaan met opgave van redenen. Deelname aan activiteiten geschiedt altijd en geheel op eigen risico van de deelnemer. BCVVS aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Een geregistreerde deelnemer heeft het recht één introducé mee te nemen.

Reglement / Artikel 6
Deelnemer zijn
Deelname aan BCVVS betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Deze bijdrage wordt jaarlijks door middel van een factuur of automatische incasso geïncasseerd; het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De verplichting tot betaling beloopt een proeftermijn van één jaar, gevolgd door een termijn van tenminste twee aanééngesloten jaren. Beëindiging van het donateurschap na de proeftermijn dient schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de secretaris van het bestuur van de stichting, uiterlijk op 30 juni voor het einde van het boekjaar. Indien de proeftermijn is verstreken en er geen tijdige schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden kan eerst pas worden opgezegd na drie jaren en uiterlijk op 30 juni voor het einde van het boekjaar. Indien het bestuur besluit de jaarlijkse bijdrage te verhogen, zal dit de deelnemers vooraf en schriftelijk (e-mail of via de BCVVS-app) worden meegedeeld.

Reglement / Artikel 7
Deelnemer krijgt
Donateurs hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal van VV Schoonhoven en activiteiten die door BCVVS jaarlijks worden georganiseerd. Deelname aan activiteiten van BCVVS zijn in principe kosteloos of tegen een van te voren vastgestelde bijdrage. Deelnemer krijgt gratis vermelding op het BCVVS-bord in de kantine van VV Schoonhoven en op de website van BCVVS. Aan donateurs worden bovendien kortingen geboden voor wat betreft sponsoring van VV Schoonhoven.

Reglement / Artikel 8
Deelnemer deelt
Van de deelnemers kan worden verlangd dat zij om niet kennis en contacten delen om (jeugd)spelers van VV Schoonhoven maatschappelijk te ondersteunen.

Reglement / Artikel 9
Financiën
De geldmiddelen van BCVVS worden o.a. verkregen uit: sponsorgelden / bijdragen van de deelnemers, mogelijke subsidies, donaties en overige. Van deze opbrengsten wordt een deel besteed aan de versterking van de financiële positie van VV Schoonhoven, activiteiten georganiseerd en kosten betaald ter instandhouding van de stichting. Besteding geschiedt geheel conform de doelstellingen en prioriteiten van het bestuur van de stichting.

Reglement / Artikel 10
Wijziging van het reglement
Het bestuur van BCVVS houdt zich het recht voor dit reglement te wijziging en / of aan te vullen. De deelnemers worden hiervan zo nodig en vooral per e-mail op de hoogte gebracht.

Reglement / Artikel 11
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur van BCVVS. Aldus vastgesteld te Schoonhoven op: 9 oktober 2008, Bestuur Stichting Business Club VV Schoonhoven (eerste wijziging: november 2016).

Privacyverklaring BCVVS
BCVVS streeft ernaar dat de privacy van haar donateurs wordt gerespecteerd. Met verkregen persoonsgegevens zal BCVVS dan ook zorgvuldig omgaan. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Identiteit en contactgegevens
Naam: Stichting Business Club VV Schoonhoven
Adres: Lopikerhof 21, 2871 PT Schoonhoven
Telefoonnummer: 06-21862552
E-mailadres: info@businessclubvvs.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 24445033

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder mede moeten worden verstaan: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en financiële gegevens. BCVVS verwerkt navolgende persoonsgegevens van haar donateurs:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– geboortedatum;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankgegevens;
– social media links;
– foto‘s.

Doeleinden van verwerking
BCVVS verwerkt persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
– om donateurs te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven of anderszins contact te leggen en te onderhouden indien dit benodigd is voor zaken aangaande het donateurschap van BCVVS;
– om donateurs te informeren over activiteiten, events en andere meetings van BCVVS;
– voor verzending van uitnodigingen, nieuwsbrieven of mailingen van BCVVS;
– het verwerken van financieel administratieve afhandelingen.

Rechtsgrond voor verwerking
BCVVS verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming.

Bewaartermijn
BCVVS zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve en/of wettelijk bewaarplicht geldt, zal BCVVS de gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen
BCVVS verkoopt gegevens niet aan derden. Met organisaties en/of bedrijven die gegevens van donateurs in opdracht verwerken én die als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluit BCVVS een verwerkersovereenkomst waarin een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd wordt.

Links
De website kan links naar andere websites en diensten bevatten. BCVVS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming en cookiereglement op deze websites. BCVVS adviseert gebruikers altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen
Donateurs hebben het recht om aan BCVVS te vragen welke persoonsgegevens er van hen in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer een donateur meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan de donateur BCVVS verzoeken de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Intrekken toestemming
Voor zover BCVVS gegevens heeft verzameld op grond van door donateur verleende toestemming, heeft de donateur het recht om de door hem/haar verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van een toestemming voor het moment van intrekking.

Beveiliging
BCVVS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en/of onbevoegde/ ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Als donateur de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met BCVVS of via info@businessclubvvs.nl. Donateurs hebben daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijziging privacyverklaring
BCVVS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen.

Cookiebeleid/statistiek
BCVVS maakt geen gebruik van cookies