Beschermheer
De heer D.W. de Cloe, oud-burgemeester van Schoonhoven

Artikel 1
Stichting Business Club VV Schoonhoven
Bij akte van 9 oktober 2008 is de Stichting Business Club VV Schoonhoven opgericht. Hierna BCVVS genoemd. De oprichters zijn: Jeroen van Hooff, Jeroen Vermeulen, Piet-Jan Boringa, Jeroen Groot en Wimpiet de Weerd Bel.

Artikel 2
Algemene bepaling
Het reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van BCVVS, zoals die zijn vastgesteld bij notariële akte van 9 oktober 2008.

Artikel 3
Taakverdeling bestuur BCVVS
BCVVS heeft een bestuur van 7 leden met elk een eigen taak: Roy Monnichmann (voorzitter), Erik Zuurmond (secretaris), Jeroen Groot (penningmeester), Saskia Monnichmann, Joep van Poppel, Jeroen Vermeulen en Wimpiet de Weerd Bel. Allemaal en in wisselende samenstelling, zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor het organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten.

Artikel 4
Commissies
Het bestuur kan commissies in het leven roepen die belast zijn met het organiseren van een activiteit. Het bestuur bepaalt de taak en werkwijze van de commissie en minimaal één van de bestuursleden maakt deel uit van de commissie. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Artikel 5
Deelnemer worden
Deelname aan de BCVVS staat in principe alleen open voor natuurlijke en rechtspersonen die een bedrijf of een filiaal van een bedrijf, vrij beroep of andere zakelijke activiteit uitoefenen. Het bestuur behoudt zich het recht voor (rechts)personen te weigeren en / of de deelname aan BCVVS te beëindigen. Dit zal altijd gepaard gaan met opgave van redenen. Deelname aan activiteiten geschiedt altijd en geheel op eigen risico van de deelnemer. BCVVS aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Een geregistreerde deelnemer heeft het recht één introducé mee te nemen.

Artikel 6
Deelnemer zijn
Deelname aan BCVVS betekent donateur zijn. Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting financieel te steunen met een bijdrage die door het bestuur is vastgesteld. Deze bijdrage wordt jaarlijks door middel van een factuur of automatische incasso geïncasseerd; het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De verplichting tot betaling beloopt een proeftermijn van één jaar, gevolgd door een termijn van tenminste twee aanééngesloten jaren. Beëindiging van het donateurschap na de proeftermijn dient schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de secretaris van het bestuur van de stichting, uiterlijk drie maanden voor het einde van het boekjaar. Indien de proeftermijn is verstreken en er geen tijdige schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden kan eerst pas worden opgezegd na drie jaren en uiterlijk drie maanden voor het einde van het boekjaar. Indien het bestuur besluit de jaarlijkse bijdrage te verhogen, zal dit de deelnemers vooraf en schriftelijk (e-mail) worden meegedeeld.

Artikel 7
Deelnemer krijgt
Donateurs hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal van VV Schoonhoven en activiteiten die door BCVVS jaarlijks worden georganiseerd. Deelname aan activiteiten van BCVVS zijn in principe kosteloos of tegen een van te voren vastgestelde bijdrage. Deelnemer krijgt gratis vermelding op het BCVVS-bord in de kantine van VV Schoonhoven en op de website van BCVVS. Aan donateurs worden bovendien kortingen geboden voor wat betreft sponsoring van VV Schoonhoven.

Artikel 8
Deelnemer deelt
Van de deelnemers kan worden verlangd dat zij om niet kennis en contacten delen om (jeugd)spelers van VV Schoonhoven maatschappelijk te ondersteunen.

Artikel 9
Financiën
De geldmiddelen van BCVVS worden o.a. verkregen uit: sponsorgelden / bijdragen van de deelnemers, mogelijke subsidies, donaties en overige. Van deze opbrengsten wordt een deel besteed aan de versterking van de financiële positie van VV Schoonhoven, activiteiten georganiseerd en kosten betaald ter instandhouding van de stichting. Besteding geschiedt geheel conform de doelstellingen en prioriteiten van het bestuur van de stichting.

Artikel 10
Wijziging van het reglement
Het bestuur van BCVVS houdt zich het recht voor dit reglement te wijziging en / of aan te vullen. De deelnemers worden hiervan zo nodig en vooral per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 11
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur van BCVVS. Aldus vastgesteld te Schoonhoven op: 9 oktober 2008, Bestuur Stichting Business Club VV Schoonhoven (eerste wijziging: november 2016).